Vaskularna radiologija

S razvojem interventne radiologije, svakodnevno se povećava i broj radioloških procedura koje se primenjuju za dijagnozu i tretman različitih bolesti. Svaka endovaskularna procedura započinje pristupom krvnom sudu (ACCESS). Zatim je potrebno doći do bolesne regije, odnosno napredovati odgovarajućim instrumentima, kroz vaskulaturu, do mesta lezije (TARGET). I, na kraju, tretirati samu leziju (TREAT).

U zavisnosti od anatomije svakog pojedinca i stanja krvnih sudova, procedure nekad zahtevaju strpljenje i umeće lekara. Cook Medical je svojim širokim spektrom najkvalitetnijih proizvoda (žica, uvodnika, katetera, stentova, balona…) omogućio da ove procedure budu minimalno traumatične i pacijentima i lekarima koji ih izvode.

Izdvajamo neke od proizvoda:

Embolizacioni plug proizvođača Shape Memory Medical se sastoji od shape memory polimera i kojla. Predstavlja inovativnu tehnologiju sa ciljem olakšavanja embolizacije perifernih krvnih sudova.

Silverlon prekrivke sa jonima srebra za centralnovenske i drenažne katetere predstavljaju antimikrobnu barijeru na izlazu katetera.